Pizza Hut โปรโมชั่น Wow Week
Pizza Hut พิซซ่าฮัท

Pizza Hut โปรโมชั่น Wow Week ลดราคา พิซซ่า 99 บาท รอบที่ 3

22 กันยายน 2016 Chaicyber

Pizza Hut โปรโมชั่น Wow Week รอบที่ 3 มาแล้ว อิ่มอร่อยกับ Pizza Hut 1550 ถาดกลางหมวดเลิฟเวอร์เท่านั้น สามารถเลือกได้ทั้งแป้งหนานุ่ม และบางกรอบ ราคาเพียง 99 บาท เท่านั้น (จากราคาปกต